Szczegółowy regulamin kolonii parafialnych

Ośrodek Wypoczynkowy MARIA
Przyjezierze, ul. Bukowa 7,
88-324 Jeziora Wielkie

Regulamin do pobrania w pliku .pdf

1. Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dziecka na kolonie parafialne do Przyjezierza – Ośrodek Wypoczynkowy „Maria” w dniach od 4.07 – 10.07.2017r.

2. Rodzice dostarczają dzieci na miejsce zbiórki (ul. Św. Trójcy – przy kościele) dnia 4.07.2017 r. godz. 8.00 (zbiórka-pakowanie autobusu 7.30) i z tego samego miejsca odbierają dzieci w dniu powrotu 10.07.2017 r. w godzinach popołudniowych (kontakt telefoniczny). W razie chęci odebrania dzieci w czasie trwania kolonii rodzice robią to osobiście, albo pisemnie wyrażają zgodę na odbiór przez inną osobę.

3. Dowóz - uczestnicy dowożeni są autokarami pod opieką wychowawców. Organizator zawarł umowę z przewoźnikiem. (bagaż nie może przekraczać 20kg + podręczny)

4. Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym w Przyjezierzu (budynek jest przygotowany do przyjęcia takiej grupy uczestników i wychowawców) – teren ogrodzony.
- Nocleg w pokojach 3-6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
- Nocleg jest w budynku piętrowym (wszyscy uczestnicy jednak mieszkają w jednym budynku).
- W pokojach nocują oddzielanie chłopcy i dziewczyny.
- Pokoje przydzielane są losowo i decyduje o tym organizator.
- Rozmieszczenia uczestników w pokojach dokonuje organizator.
- Wychowawcy mieszkają na tym samym piętrze, co uczestnicy.
- Właściciel budynku, ma pozwolenie na organizowanie takiej formy wypoczynku dzieci i młodzieży za zgodą Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

5. Podział uczestników:
- Uczestnicy są w 4 grupach zajęciowych: 3 grupy po 9 osób i 1 grupa 10 osobowa (razem 47 dzieci). Każda grupa ma odpowiedzialnego wychowawcę.

6. Wyżywienie całodzienne w pensjonacie:
- Śniadania, obiad, podwieczorek i kolacje,
- Obiad (w przypadku całodniowej wycieczki uczestnicy zabierają suchy prowiant na drogę, a po powrocie jest obiadokolacja),
- Słodycze i owoce zakupione przez organizatora.
- Godziny posiłków mogą ulec zmianie w zależności od programu dnia i ustala je organizator z właścicielem pensjonatu.

7. Opieka medyczna:
a. Na kolonii nie jest obecny lekarz i pielęgniarka;
Z opieki medycznej uczestnicy korzystają: Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, Wójcin 63, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, Tel. 52 318 73 24
c. W nagłych przypadkach pomoc medyczna jest udzielana - Pogotowie Ratunkowe w Pogotowie Ratunkowe Szpital Powiatowy, Powstania Wielkopolskiego 5, 88-320 Strzelno, Tel. 523189209, (w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
d. Uczestnicy nie posiadają żadnych leków. Osoby zażywające leki na stałe są zobowiązani o przekazanie ich wychowawcy i zgłaszanie się w celu ich pobrania. O podawaniu laków powinien być poinformowany wychowawca przez rodziców. (rodzice przekazują leki wychowawcy w dniu wyjazdu z opisem dawkowania oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).

8. Uczestnicy kolonii:
1) Muszą być ubezpieczeni zgodnie z przepisami.
2) Objęci są tylko ubezpieczeniem szkolnym lub ubezpieczeniem prywatnym (ksero ubezpieczenia), o którym musi być poinformowany organizator.
3) Posiadają kartę kolonijną wypełnioną przez rodziców lub prawnego opiekuna, a wypełniający potwierdza, że wszystko w niej zawarte jest prawdą.
4) Zapoznają się z regulaminami w dniu przyjazdu na miejsce zakwaterowania.
5) Wiedzą, gdzie mieszkają wychowawcy i gdzie mogą się udać w razie jakiegokolwiek problemu.
6) W pierwszy dzień kolonii są poinformowani, w jakiej są grupie i kto jest ich kolonijnym wychowawcą (na czas wyjazdów lub wędrówek pieszych może nastąpić zmiana wychowawcy, o czym zostaną powiadomieni uczestnicy).

10. Uczestnicy mają prawo do:
1) Korzystania z placu zabaw, boisk sportowych na terenie pensjonatu oraz świetlicy i placu zabaw. (wszystkie zajęcia sportowe grupowe i indywidualne są zawsze pod opieką wychowawców.)
2) Uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania kolonii.
3) Brania czynnego udziału w organizacji życia kolonii.
4) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka oraz innych nieprawidłowości.
5) Otrzymywania nagród i dyplomów.
6) Kąpieli w jeziorze pod opieką wychowawców i miejscowego ratownika.
7) Korzystania ze sprzętu sportowego za zgodą i pod opieką wychowawców. (uczestnik może zabrać swój własny sprzęt sportowy, gry i zabawki, jednak na własną odpowiedzialność, ale korzystać może tylko pod opieką wychowawcy).

11. Uczestnicy mają obowiązek:
1) Przestrzegania planu dnia, z którym zostaną zapoznani w dniu rozpoczęcia kolonii (dołączony został ramowy plan dnia, z którym zostali zapoznani rodzice).
2) Wykonywania polecenia kadry opiekuńczo-wychowawczej i kierownika.
3) Zachowania porządku na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym miejscu.
4) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczo-wychowawczej i kierownika.
5) Przestrzegania zasad i regulaminu kąpieliska. (dołączony regulamin kąpieli)
6) Noszenia nakrycia głowy w dni upalne.
7) Zachowania szczególnej ostrożności w czasie wycieczki statkiem po Gople.
8) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas wycieczek, gier i zabaw sportowych.
9) Brania udziału we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza.
10) Punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa.
11) Dbania o higienę osobistą, czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.
12) Uczestniczenia w wycieczkach pieszych pod opieką wychowawców i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (dołączona instrukcja poruszania się po drogach).
13) Zwracania się z szacunkiem do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.
14) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
15) Pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane.
16) Przestrzegania zasad i regulaminu obowiązujących na terenie ośrodka

12. Uczestnikom zabrania się:
1) Niszczenia przyrody i zakłócenia porządku (cisza nocna).
2) Samowolnego oddalania się od grupy oraz poza teren kolonii.
3) Picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków.
4) Zażywania i posiadania leków bez wiedzy wychowawcy.
5) Przechowywania w pokojach produktów żywnościowych łatwo psujących się.
6) Wynoszenia posiłków i sprzętów kuchennych ze stołówki.
7) Palenia ognisk bez nadzoru wychowawcy.
8) Zabawy z ostrymi narzędziami oraz ogniem.
9) Biegania po korytarzach, siadanie na parapetach, wychylania się przez okna i balkony.
10) Bezwzględnego zakazu samowolnego wchodzenia do jeziora, zmiany miejsca kapania i oddalania się z kąpieliska. (złamanie tego zakazu skutkuje wydaleniem z kolonii, bez zwrotu kosztów)
11) Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.
12) Niszczenia mebli, sal, pokoi, sprzętu sportowego, audio-video (za wszelkie zniszczenia z winy uczestnika udokumentowane protokołem odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni).
13) Używania wulgarnych słów i zwrotów
14) Pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela
15) Używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszania i publikacji filmów, zdjęć oraz zapisów cyfrowych i umieszczania ich w Internecie lub w innych miejscach ogólnodostępnych bez zgody osób zainteresowanych (odpowiedzialność prawna zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Rodzice:
1) Mogą przekazać pieniądze swoich dzieci wychowawcom w dniu wyjazdu (koperta z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz ewentualną informacją, jak mają być rozdzielane środki uczestnikowi)
2) Zostali zapoznani z warunkami panującymi podczas kolonii.
3) Zobowiązani są w przypadku, gdy dziecko nie jest objęte ubezpieczeniem szkolnym dostarczyć ksero ubezpieczenia prywatnego.
4) Wyrażają zgodę na kąpiel swojego dziecka w jeziorze w miejscu dozwolonym pod opieką wychowawców i miejscowego ratownika (kolonia nie zatrudnia dodatkowego ratownika dla swojej grupy)
5) Wyrażają zgodę na odbiór dziecka w razie rażącego naruszenia regulaminu, szczególnie, gdy chodzi o samowolne korzystanie z kąpieliska (odbiór na własny koszt).
6) Swoim podpisem na liście imiennej uczestników dołączonej do regulaminu lub oddzielnym pismem potwierdzają zapoznanie się z powyższym regulaminem i jego załącznikami i wyrażają na niego zgodę. (regulamin i załączniki 11 stron)
a. Plan dnia
b. Program kolonii
c. Harmonogram wieczornych dyżurów wychowawców
d. Regulamin kąpieli.
e. Instrukcja przeciwpożarowa.

14. Wychowawcy:
1) Nie biorą odpowiedzialności za drogocenne rzeczy uczestników.
2) Nie biorą żadnego wynagrodzenia za swoją pracę i podpisują umowę z organizatorem o odpowiedzialności za powierzonych im uczestników oraz porozumienie współpracy wolontariusza.
3) Nie biorą odpowiedzialności za posiadane pieniądze uczestników, które nie zostały zdeponowane u wychowawców.
4) Nie bierą odpowiedzialności, jeżeli uczestnik samowolnie będzie korzystał z kąpieli i dozna jakiegoś urazu lub śmierci.
5) Mieszkają w tym samym budynku, co uczestnicy.
6) Swoim podpisem potwierdzają zapoznanie się z powyższym regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.
7) Każdego dnia wychowawca dyżurny (codziennie inny wg listy – dołączona, jako załącznik), wieczorem o godz. 22.00 (chyba, że jest przedłużona cisza nocna to o godz. ustalonej przez organizatora) sprawdza stan uczestników w pokojach i swoim podpisem potwierdza obchód i obecność uczestników. O tego momentu uczestnik jest zobowiązany przebywać w swoim pokoju.

15. Organizator:
1) Zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych zajęć lub z ważnej przyczyny odstąpienie od ich realizacji. (np. warunki atmosferyczne).
2) Zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych zajęć, które nie są w programie kolonii, a mogłyby stanowić dodatkową atrakcję dla uczestników, zachowując zasady bezpieczeństwa i przepisów.
3) Zastrzega sobie prawo przesunąć godzin ciszy nocnej.
4) Zastrzega sobie prawo, że nie zabiera uczestnika, który nie jest ubezpieczony.
5) Nie bierze odpowiedzialności, jeżeli uczestnik samowolnie będzie korzystał z kąpieli i dozna jakiegoś urazu lub śmierci.
6) Nie bierze odpowiedzialności za drogocenne rzeczy oraz pieniądze uczestników.
7) Może zmienić przydział uczestników w grupach do danego wychowawcy, zachowując obowiązujące przepisy:
(1 wychowawca na 20 uczestników powyżej 10 roku życia lub 1 wychowawca na 15 uczestników poniżej 10 roku życia)
8) Zapewnia napoje (woda biała niegazowana)

16. Postanowienia ogólne:
1) Cisza nocna na koloniach jest o godz. 22.00 do 8.00 i w tym czasie uczestnicy przebywają w swoich pokojach.
2) Do regulaminu dołączony jest program kolonii, z którym zostali zapoznani rodzice i wyrażają zgodę na jego realizację.
3) Kolonie będą zgłoszone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
4) W trakcie koloni nie ma odwiedzin rodziców i gości.
5) Powyższy regulamin znajduje się u organizatora w parafii Św. Trójcy w Bydgoszczy – biuro parafialne i strona internetowa parafii oraz kierownika podczas kolonii i jest do wglądu rodziców.
6) Na końcu regulaminu znajdują się numery telefonu do kierownika kolonii i dwóch wychowawców.

W przypadku naruszania regulaminu kierownik kolonii może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach do powiadomienia szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik kolonii może być decyzją Rady Pedagogicznej Placówki wydalony z kolonii na koszt rodziców, opiekunów bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

Plan Dnia:
8.00 – pobudka i zbiórka na świeżym powietrzu
8.15 – gimnastyka i wspólne modlitwy poranne
8.45. – toaleta poranna
9.00 - śniadanie
9.30 – porządki w pokojach
10.00 – 13.00 – kąpiel w jeziorze lub inna forma zorganizowanych zajęć
13.45 – przygotowanie do obiadu
14.00 – obiad
14.45 – sjesta poobiednia
15.45 – wspólne gry i zabawy
17.00 - podwieczorek
18.00 – Msza św.
18.30 – kolacja
19.30 – pogodny wieczór
21.00 – Apel Jasnogórski i modlitwy wieczorne
21.30 – przygotowanie do spoczynku
22.00 – cisza nocna

Harmonogram wieczornych dyżurów wychowawców:
Wychowawca dyżurny każdego dnia wieczorem o godz. 22.00 (chyba, że jest przedłużona cisza nocna to o godz. ustalonej przez organizatora) sprawdza stan uczestników w pokojach i swoim podpisem potwierdza obchód i obecność uczestników. O tego momentu uczestnik jest zobowiązany przebywać w swoim pokoju.

Wtorek – 4.07.2017 - p. Kamila Mrotek
Środa – 5.07.2017 - p. Waldemar Ciołek
Czwartek – 6.07.2017 - p. Iwona Klechammer
Piątek – 7.07.2017 - ks. Rober Szczepański
Sobota – 8.07.2017 - p. Kamila Mrotek
Niedziela – 9.07.2017 - p. Waldemar Ciołek

 


 

 

Ramowy Program Kolonii Parafialnych
Ośrodek Wypoczynkowy MARIA

Wtorek 4.07.2017
1. Wyjazd z Bydgoszczy o godzinie 8:00
2. Przyjazd do Gniezna
- zwiedzanie Katedry gnieźnieńskiej
- zwiedzanie PWSD w Gnieźnie (Seminarium Duchowne)
3. Obiad
4. Zakwaterowanie uczestników.
5. Zapoznanie dzieci z ośrodkiem oraz zasadami i bezpieczeństwem na kolonii oraz zapoznanie uczestników ze swoim wychowawcą i spotkanie w grupach kolonijnych.
6. Podwieczorek
7. Wspólna zabawa na terenie ośrodka
8. Kolacja
9. Pogodny wieczór – dyskoteka
10. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Środa 5.07.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem kąpieli.
4. Wyjście nad jezioro lub wspólna wycieczka - poznawanie okolicy, a po powrocie przygotowanie plakatu na drzwi - logo Sali – przygotowanie prezentacji własnej grupy
5. Obiad
6. Sjesta poobiednia
7. Wspólna zabawa na terenie ośrodka i przygotowanie pogodnego wieczoru w grupach
8. Podwieczorek
9. Msza św.
10. Pogodny wieczór – Kalambury
11. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Czwartek 6.07.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Przygotowanie – pogodnego wieczoru
4. Wyjście nad jezioro lub gry i zajęcia sportowe.
5. Obiad
6. Sjesta poobiednia
7. Wspólna zabawa na terenie ośrodka – przegląd piosenki religijnej
8. Podwieczorek
9. Msza św.
10. Pogodny wieczór – zabawa w karaoke
11. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Piątek 7.07.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Przygotowanie – pogodnego wieczoru
4. Wyjście nad jezioro lub zajęcia wypoczynkowo - zabawowe lub
a. dwa ognie
b. mecz piłki nożnej
c. tenis stołowy
d. gimnastyka: skakanka, linka, itp.
5. Obiad
6. Sjesta poobiednia
7. Zajęcia wypoczynkowo - zabawowe lub
a. tenis stołowy
b. konkurs rzutów do kosza
c. najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz
d. konkurs rzutu lotkami
8. Podwieczorek
9. Msza św.
10. Pogodny wieczór –Teledysk (2 teledyski każda grupa) lub „Marsz z zadaniami”
11. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Sobota 9.07.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Przygotowanie – pogodnego wieczoru
4. Wyjście nad jezioro lub dzień SPORTU – LEKKOATLETYKA
a. biegi
b. skok w dal
c. rzut piłką
d. slalom z przeszkodami
5. Obiad
6. Sjesta poobiednia
7. Dzień SPORTU – LEKKOATLETYKA Cd.
a. kręcenie hula hop
b. skakanka
c. piłeczka do tenisa stołowego
f. slalom z przeszkodami
8. Podwieczorek
9. Msza św.
10. Pogodny wieczór – Teleturniej wiedzy różnej kategorii LUB podchody
11. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Niedziela 10.07.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Nauka śpiewu piosenek religijnych na Msze św.
4. Msza św. w miejscowej kaplicy
5. Wyjście nad jezioro lub zabawa na terenie ośrodka (m.in. nauka tańca ZUBMA)
6. Obiad
7. Sjesta poobiednia
8. Wspólna zabawa na terenie ośrodka - konkurs plastyczny: malowanie farbami, kretkami, wycinanki – malowanie gipsu
9. Podwieczorek
10. Msza św.
11. Pogodny wieczór – podsumowanie biwaku i nagrodzenie wyróżnionych uczestników: DYSKOTEKA NA ZAKOŃCZENIE
12. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Poniedziałek 11.07.2017
1. Pobudka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Sprzątanie terenu pomieszczeń i przygotowanie do wyjazdu.
4. Przyjazd do Kruszwicy:
- wieża
- przepłynięciem statkiem po Gople
5. Powrót do Bydgoszczy w godzinach popołudniowych.

 


 

 

REGULAMIN KĄPIELI ORAZ KORZYSTANIA Z BASENÓW I ZJEŻDŻALNI

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym.

2. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i w obecności innych wyznaczonych przez kierownika osób jak wychowawcy kolonii.

3. Kąpiel odbywa się z podziałem na grupy pod opiekę poszczególnego wychowawcy i miejscowych ratowników. Równocześnie w wodzie może znajdować się kilka grup, jednakże za każdą grupę odpowiedzialny jest inny wychowawca.

4. Kąpiel uczestników odbywa się w czepkach. Każdy wychowawca jest odpowiedzialny za swoją grupę.

5. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.

6. Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu (kilka donośnych krótkich gwizdków) należy natychmiast wyjść z wody i udać się na brzeg w wyznaczone wcześniej miejsce zbiórki.

7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą. Należy korzystać ze zjeżdżalni zgodnie z regulaminem i przeznaczeniem słuchając osób odpowiedzialnych.

8. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika. W miarę możliwości należy udzielić pomocy potrzebującemu.

9. Na głębi bezpośredniej pomocy tonącemu mogą udzielać tylko wykwalifikowani ratownicy, natomiast inni mogą udzielać pomocy wyłącznie z brzegu.

10. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu.

11. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody.

12. Nie wolno uczestnikowi oddalać się z terenu kąpieliska, wchodzić i wychodzić samowolnie do basenów czy zjeżdżalni. Należy korzystać ze zjeżdżalni zgodnie z przeznaczeniem, gdy chodzi o określony wzrost i wiek.

13. Łamanie tych zasad będzie skutkowanie zakazu kąpieli.

14. Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującymi sygnałami dźwiękowymi.

 

 


 

 

 

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

§1.

1. Instrukcja określa zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązującej podczas wszelkich zajęć organizowanych przez kierownika i opiekunów kolonii.

§2.

2. Podczas zajęć w szczególności zabrania się:
- rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu, stogów siana itp. za wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
- chodzenia po lesie z otwartym ogniem oraz posługiwania się nim w pomieszczeniach,
- instalowania urządzeń elektrycznych oraz dokonywania napraw sieci elektrycznej lub gazowej przez osoby nieuprawnione.
3. Podczas zajęć w szczególności należy:
- zachować szczególną ostrożność i rozwagę przy używaniu ognia, stosując ogólne normy przeciwpożarowe, w tym zasady, o których mowa w niniejszej Instrukcji.
- zapoznać z zasadami ochrony przeciwpożarowej uczestników zajęć, w trakcie których używany jest ogień albo przedmioty łatwopalne.
4. Podczas stacjonarnych zajęć wielodniowych (biwaków, obozów letnich i zimowych itp.) należy ponadto:
- ustalić i podać do wiadomości uczestników sygnały i sieć alarmową, sposób zawiadamiania straży pożarnej oraz drogę i sposób ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru,
- zorganizować wystarczającą liczbę punktów przeciwpożarowych zawierających oznakowany sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, hydronetki, wiadra, łopaty, beczki z wodą, skrzynie z piaskiem, tłumnice, koce gaśnicze itp.),
- zminimalizować zagrożenie pożarowe, poprzez zabezpieczenie potencjalnych jego źródeł (np. zabezpieczenie kominów kuchni i pieców przed wylatywaniem z nich iskier).

§3.

1. Przy wyborze miejsca na ognisko, oprócz zasady o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej Instrukcji, należy brać pod uwagę kierunek wiejącego wiatru oraz inne warunki atmosferyczne.
2. Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki, trawy itp., tak aby ogień rozpalać na piasku.
3. W pobliżu ogniska należy zgromadzić sprzęt do gaszenia ognia.
4. Przed rozpoczęciem ogniska należy wyznaczyć osobę, która będzie stale nad nim czuwała, zwracając uwagę np. na kierunek wznoszenia się iskier oraz zabezpieczy teren po zakończeniu ogniska, tzn.:
- ogień zgasi wodą,
- popiół przysypie ziemią,
- przywróci terenowi pierwotny wygląd, chyba że jest to stałe miejsce na ognisko.

§4.

1. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia instruktora lub innej osoby wchodzącej w skład kadry zajęć o zauważonym pożarze lub jego potencjalnym źródle.

§5.

1. W wypadku powstania pożaru należy:
- zachować spokój i przeciwdziałać panice,
- natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy posiadanego sprzętu oraz zawiadomić straż pożarną,
- zapewnić bezpieczną ewakuację uczestników zajęć, jeżeli nie mogą oni wspierać akcji gaśniczej.
2. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce należy podporządkować się poleceniom kierującego akcją gaśniczą i ściśle z nim współpracować.
3. Po zakończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy należy niezwłocznie przygotować do ponownego użycia.

§6.

Zasady ochrony przeciwpożarowej obozów i innych wielodniowych zajęć stacjonarnych organizator, tych zajęć powinien uzgodnić ze strażą pożarną i władzami leśnymi.

§7.

Jeżeli czas trwania zajęć stacjonarnych przekracza 14 dni do kompetencji organizatora, kierownika tych zajęć pozostawia się przeprowadzenie jednego próbnego alarmu przeciwpożarowego na początku tych zajęć.
1. Niniejsza Instrukcja może być na bieżąco uzupełniana przez instruktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników.
2. Z zasadami wynikającymi z niniejszej Instrukcji należy każdorazowo zapoznawać uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem, uwzględniając również ewentualne uzupełnienia, o których mowa w ust. 1.
3. TELEFONY ALARMOWE
112-NR ALARMOWY,
998-SRTAŻ POŻARNA, 999-POGOTOWIE RAT., 997-POLICJA

 


 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

§1.

1. Instrukcja określa zasady poruszania się po drogach podczas wszelkich zajęć organizowanych przez kierownika i opiekunów kolonii.

§2.

Uczestnicy zajęć poruszając się w zwartym szyku stosować powinni następujące zasady:
- rodzaj szyku ustala opiekun lub inna osoba prowadząca zajęcia i podaje do wiadomości wszystkich uczestników zajęć,
- na czele - za opiekunem prowadzącym - znajdują się najmłodsi i najsłabsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, zaś szyk zamykają najstarsi uczestnicy i w miarę możliwości drugi opiekun lub inna osoba pełnoletnia.

§3.

Podczas poruszania się po drodze uczestnicy zajęć mogą poruszać się:
- w zwartym szyku - kolumnie,
- małymi grupami lub pojedynczo, przy czym nie dotyczy to poruszania się po drodze uczestników do 10 roku życia włącznie.

§4.

1. Podczas poruszania się kolumny po drodze należy stosować następujące zasady, z zastrzeżeniem ust. 2:
- kolumna porusza się prawą stroną drogi, jak najbliżej jej prawej krawędzi, przy czym kolumna nie może zajmować więcej niż połowy szerokości jezdni, zaś liczba uczestników idących obok siebie nie może być większa niż cztery, poruszanie się kolumny po drodze publicznej w warunkach niedostatecznej widoczności, takich jak noc, mgła czy ulewny deszcz jest zabronione, pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony są zobowiązani nieść chorągiewki, przy czym pierwszy w kolorze białym, zaś ostatni w kolorze żółtym,
- kolumna może poruszać się chodnikiem nie stwarzając zagrożenia dla pozostałych uczestników.
- jeżeli długość kolumny przekracza 20 metrów maszerujący z lewej strony są obowiązani nieść dodatkowe chorągiewki w kolorze białym rozmieszczone minimum co 10 metrów,
10
- w czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na pojazdy poruszające się po drodze.
2. W miarę możliwości należy unikać poruszania się po jezdni kolumny złożonej z osób do lat 10.
W razie konieczności kolumna taka może poruszać się po jezdni wyłącznie w warunkach dobrej widoczności, pod nadzorem instruktora lub innej osoby pełnoletniej, przy czym kolumna taka:
- powinna poruszać się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni,
- powinna ustępować nadjeżdżającym pojazdom.

§5.

Jeżeli nie ma chodnika lub specjalnej drogi dla pieszych, a uczestnicy maszerują małymi grupami lub pojedynczo, należy poruszać się lewą stroną drogi, jak najbliżej jej lewej krawędzi jeden za drugim albo - przy dobrej widoczności - parami.

§6.

Nie wolno odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, a po powrocie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego.

§7.

Podczas zajęć jeden opiekun (instruktor lub inna osoba pełnoletnia) powinien przypadać na 15 uczestników, zaś w przypadku turystyki kwalifikowanej np. górskiej na 10 uczestników.

§8.

1. Niniejsza Instrukcja może być na bieżąco uzupełniana przez instruktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników.
2. Z zasadami wynikającymi z niniejszej Instrukcji należy każdorazowo zapoznać uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem, uwzględniając również ewentualne uzupełnienia, o których mowa w ust. l.

 


 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i załącznikami:

 


Wychowawcy:
Pani Kamila Mrotek
tel. 606 815 298
Pani Iwona Klechammer

Ks. Robert Szczepański
tel. 692 987 538
Pan Waldemar Ciołek

Kierownik:
Ks. Bartosz Wojtaszek
tel. 534 095 899

 

Copyright 2013 © trojca.info