Szczegółowy regulamin kolonii parafialnych

Markus - pensjonat nad potokiem
Przesieka ul. Dolina Czerwienia 14
58-563 Podgórzyn

Regulamin do pobrania w pliku .pdf

1. Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dziecka na kolonie parafialne do Przesieki – Pensjonat Markus w dniach od 24.06 – 01.07.2017r.

2. Rodzice dostarczają dzieci na miejsce zbiórki (ul. Św. Trójcy – przy kościele) dnia 24.06.2017 r. godz. 7.00 (zbiórka-pakowanie autobusu 6.30) i z tego samego miejsca odbierają dzieci w dniu powrotu 1.07.2017 r. w godzinach popołudniowych (kontakt telefoniczny). W razie chęci odebrania dzieci w czasie trwania kolonii rodzice robią to osobiście, albo pisemnie wyrażają zgodę na odbiór przez inną osobę.

3. Dowóz - uczestnicy dowożeni są autokarami pod opieką wychowawców. Organizator zawarł umowę z przewoźnikiem. (bagaż nie może przekraczać 20kg + podręczny)

4. Zakwaterowanie w Pensjonacie Markus w Przesiece (budynek jest przygotowany do przyjęcia takiej grupy uczestników i wychowawców) – teren ogrodzony.
- Nocleg w pokojach 2-8 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, niektóre pokoje posiadają balkony.
- Nocleg jest w budynku piętrowym (wszyscy uczestnicy jednak mieszkają na jednym piętrze).
- W pokojach nocują oddzielanie chłopcy i dziewczyny.
- Pokoje przydzielane są losowo i decyduje o tym organizator.
- Rozmieszczenia uczestników w pokojach dokonuje organizator.
- Wychowawcy mieszkają na tym samym piętrze, co uczestnicy.
- Właściciel budynku, ma pozwolenie na organizowanie takiej formy wypoczynku dzieci i młodzieży za zgodą Powiatowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

5. Podział uczestników:
- Uczestnicy są w 5 grupach zajęciowych: 3 grup po 20 osób i 2 grupy 15 osób (razem 90 dzieci). Każda grupa ma odpowiedzialnego wychowawcę.

6. Wyżywienie całodzienne w pensjonacie:
- Śniadania i kolacje (szwedzki stół),
- Obiad (w przypadku całodniowej wycieczki uczestnicy zabierają suchy prowiant na drogę, a po powrocie jest obiadokolacja),
- Podwieczorek zakupiony przez organizatora.
- Godziny posiłków mogą ulec zmianie w zależności od programu dnia i ustala je organizator z właścicielem pensjonatu.

7. Opieka medyczna:
a. Na kolonii nie jest obecny lekarz i pielęgniarka;
b. Z opieki medycznej uczestnicy korzystają Ośrodek Zdrowia w Podgórzynie ul. Żołnierska 50 58 – 562 Podgórzyn, tel. +48 75 76 21 230;
c. W nagłych przypadkach pomoc medyczna jest udzielana - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 126A58-570 Jelenia Góra LUB Szpital Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra, Tel.75 753 71 00 (w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);
d. Uczestnicy nie posiadają żadnych leków. Osoby zażywające leki na stałe są zobowiązani o przekazanie ich wychowawcy i zgłaszanie się w celu ich pobrania. O podawaniu laków powinien być poinformowany wychowawca przez rodziców. (rodzice przekazują leki wychowawcy w dniu wyjazdu z opisem dawkowania oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).

8. Uczestnicy kolonii:
1) Muszą być ubezpieczeni zgodnie z przepisami.
2) Objęci są tylko ubezpieczeniem szkolnym lub ubezpieczeniem prywatnym (ksero ubezpieczenia), o którym musi być poinformowany organizator.
3) Objęci są tylko dodatkowym ubezpieczeniem na dni wyjazdu poza granice RP (Czechy)
4) Posiadają kartę kolonijną wypełnioną przez rodziców lub prawnego opiekuna, a wypełniający potwierdza, że wszystko w niej zawarte jest prawdą.
5) Zapoznają się z regulaminami w dniu przyjazdu na miejsce zakwaterowania.
6) Wiedzą, gdzie mieszkają wychowawcy i gdzie mogą się udać w razie jakiegokolwiek problemu.
7) W pierwszy dzień kolonii są poinformowani, w jakiej są grupie i kto jest ich kolonijnym wychowawcą (na czas wyjazdów lub wędrówek pieszych może nastąpić zmiana wychowawcy, o czym zostaną powiadomieni uczestnicy).

10. Uczestnicy mają prawo do:
1) Korzystania z placu zabaw, boisk sportowych na terenie pensjonatu oraz świetlicy i sali korekcyjnej. (wszystkie zajęcia sportowe grupowe i indywidualne są zawsze pod opieką wychowawców.)
2) Uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania kolonii.
3) Brania czynnego udziału w organizacji życia kolonii.
4) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka oraz innych nieprawidłowości.
5) Otrzymywania nagród i dyplomów.
6) Korzystania ze sprzętu sportowego za zgodą i pod opieką wychowawców. (uczestnik może zabrać swój własny sprzęt sportowy, gry i zabawki, jednak na własną odpowiedzialność, ale korzystać może tylko pod opieką wychowawcy)

11. Uczestnicy mają obowiązek:
1) Przestrzegania planu dnia, z którym zostaną zapoznani w dniu rozpoczęcia kolonii. (dołączony został ramowy plan dnia, z którym zostali zapoznani rodzice).
2) Wykonywania polecenia kadry opiekuńczo-wychowawczej i kierownika.
3) Zachowania porządku na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym miejscu.
4) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczo-wychowawczej i kierownika.
5) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas wycieczek, wędrówek po górach, gier i zabaw sportowych.
6) Brania udziału we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza.
7) Punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa.
8) Dbania o higienę osobistą, czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.
9) Uczestniczenia w wycieczkach pieszych pod opieką wychowawców i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (dołączona instrukcja poruszania się po drogach).
10) Wędrówkach po górach pod opieką wykwalifikowanego przewodnika (dołączone podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach).
11) Zwracania się z szacunkiem do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.
12) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, poinformowania o tym wychowawcy.
13) Pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane.
14) Posiadania dowodu osobistego lub paszportu, który upoważnia do przekroczenia granicy RP. (wycieczka autokarowa do Pragi i Skalnego Miasta w Czechach)
15) Przestrzegania zasad i regulaminu obowiązujących na terenie ośrodka.

12. Uczestnikom zabrania się:
1) Niszczenia przyrody i zakłócenie porządku (cisza nocna).
2) Samowolnego oddalania się od grupy oraz poza teren kolonii.
3) Picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków.
4) Zażywania i posiadania leków bez wiedzy wychowawcy.
5) Przechowywania w pokojach produktów żywnościowych łatwo psujących się.
6) Wynoszenia posiłków i sprzętów kuchennych ze stołówki.
7) Palenia ognisk bez nadzoru wychowawcy.
8) Zabawy z ostrymi narzędziami oraz ogniem.
9) Biegania po korytarzach, siadanie na parapetach, wychylania się przez okna i balkony.
10) Wchodzenia do oczka wodnego znajdującego się na terenie pensjonatu.
11) Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.
12) Niszczenia mebli, sal, pokoi, sprzętu sportowego, audio-video (za wszelkie zniszczenia z winy uczestnika udokumentowane protokołem odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni).
13) Używania wulgarnych słów i zwrotów
14) Pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela
15) Używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszania i publikacji filmów, zdjęć oraz zapisów cyfrowych i umieszczania ich w Internecie lub w innych miejscach ogólnodostępnych bez zgody osób zainteresowanych (odpowiedzialność prawna zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Rodzice:
1) Mogą przekazać pieniądze swoich dzieci wychowawcom w dniu wyjazdu (koperta z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz ewentualną informacją, jak mają być rozdzielane środki uczestnikowi)
2) Zostali zapoznani z warunkami panującymi podczas kolonii.
3) Zobowiązani są w przypadku, gdy dziecko nie jest objęte ubezpieczeniem szkolnym dostarczyć ksero ubezpieczenia prywatnego.
4) Zostali poinformowani, że dzieci będą dodatkowo ubezpieczone na dni wyjazdu poza granice RP (Praga i Skalne Miasto – Czechy)
5) Swoim podpisem na imiennej liście uczestników dołączonej do regulaminu lub oddzielnym pismem potwierdzają zapoznanie się z powyższym regulaminem i jego załącznikami i wyrażają na niego zgodę (regulamin i załączniki 11 stron).
a. Plan dnia
b. Program kolonii
c. Harmonogram wieczornych dyżurów wychowawców
d. Instrukcja przeciwpożarowa
e. Instrukcja poruszania się po drogach
f. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach

14. Wychowawcy:
1) Nie biorą odpowiedzialności za drogocenne rzeczy uczestników.
2) Nie biorą żadnego wynagrodzenia za swoją pracę i podpisują umowę z organizatorem o odpowiedzialności za powierzonych im uczestników oraz porozumienie współpracy wolontariusza.
3) Nie biorą odpowiedzialności za posiadane pieniądze uczestników, które nie zostały zdeponowane u wychowawców.
4) Mieszkają w tym samym budynku i piętrze co uczestnicy.
5) Swoim podpisem potwierdzają zapoznanie się z powyższym regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.
6) Każdego dnia wychowawca dyżurny (codziennie inny wg harmonogramu – dołączonego, jako załącznik), wieczorem o godz. 22.00 (chyba, że jest przedłużona cisza nocna to o godz. ustalonej przez organizatora) sprawdza stan uczestników w pokojach i swoim podpisem potwierdza obchód i obecność uczestników. O tego momentu uczestnik jest zobowiązany przebywać w swoim pokoju.

15. Organizator:
1) Zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych zajęć lub z ważnej przyczyny odstąpienie od ich realizacji. (np. warunki atmosferyczne).
2) Zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych zajęć, które nie są w programie kolonii, a mogłyby stanowić dodatkową atrakcję dla uczestników, zachowując zasady bezpieczeństwa i przepisów.
3) Zastrzega sobie prawo do zmiany godzin ciszy nocnej.
4) Zastrzega sobie prawo, że nie zabiera uczestnika, który nie jest ubezpieczony.
5) Nie bierze odpowiedzialności za drogocenne rzeczy oraz pieniądze uczestników.
6) Zapewnia podwieczorek i napoje (woda biała niegazowana).

16. Postanowienia ogólne:
1) Cisza nocna na koloniach jest o godz. 22.00 do 8.00 i w tym czasie uczestnicy przebywają w swoich pokojach.
2) Do regulaminu dołączony jest program kolonii, z którym zostali zapoznani rodzice i wyrazili zgodę na jego realizację.
3) Kolonie będą zgłoszone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
4) Zasadniczo nie ma odwiedzin rodziców i gości w czasie trwania kolonii.
5) Powyższy regulamin znajduje się u organizatora w parafii Św. Trójcy w Bydgoszczy – biuro parafialne i strona internetowa parafii oraz kierownika podczas kolonii i jest do wglądu rodziców.
6) Na końcu regulaminu znajdują się numery telefonów do kierownika kolonii i dwóch wychowawców.

W przypadku naruszania regulaminu kierownik kolonii może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach do powiadomienia szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik kolonii może być decyzją Rady Pedagogicznej Placówki wydalony z kolonii na koszt rodziców, opiekunów bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

Plan Dnia:
8.00 – pobudka i zbiórka na świeżym powietrzu
8.15 – gimnastyka i wspólne modlitwy poranne
8.45. – toaleta poranna
9.00 - śniadanie
9.30 – porządki w pokojach
9.45 – 16.00 – wyjście w góry lub inna forma zorganizowanych zajęć
13.45 – przygotowanie do obiadu (jeżeli jesteśmy na miejscu)
14.00 – obiad (jeżeli jesteśmy na miejscu)
16.45 – przygotowanie do obiadokolacji
17.00 – obiadokolacja
18.30 – Msza św.
19.30 – wspólne gry i zabawy
21.00 – Apel Jasnogórski i modlitwy wieczorne
21.30 – przygotowanie do spoczynku
22.00 – cisza nocna

Harmonogram wieczornych dyżurów wychowawców:
Wychowawca dyżurny każdego dnia wieczorem o godz. 22.00 (chyba, że jest przedłużona cisza nocna to o godz. ustalonej przez organizatora) sprawdza stan uczestników w pokojach i swoim podpisem potwierdza obchód i obecność uczestników. O tego momentu uczestnik jest zobowiązany przebywać w swoim pokoju.

Sobota – 24.06.2017 - p. Waldemar Ciołek
Niedziela – 25.06.2017 - p. Iwona Klechammer
Poniedziałek – 26.06.2017 - ks. Robert Szczepański
Wtorek – 27.06.2017 - p. Kamila Mrotek
Środa – 28.06.2017 - p. Adam Lyczmański
Czwartek – 29.06.2017 - p. Waldemar Ciołek
Piątek – 30.06.2017 - ks. Rober Szczepański

Ramowy Program Kolonii Parafialnych
Przesieka – Pensjonat Markus 2017 r.

Sobota 24.06.2017
1. Wyjazd z Bydgoszczy o godzinie 7:00
2. Przyjazd do miejsca zakwaterowania i obiadokolacja.
3. Zakwaterowanie i zapoznanie dzieci z ośrodkiem oraz zasadami i bezpieczeństwem na kolonii.
4. Zapoznanie uczestników ze swoim wychowawcą i spotkanie w grupach kolonijnych.
5. Pogodny wieczór – dyskoteka
6. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Niedziela 25.06.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Nauka śpiewu i przygotowanie do Mszy Świętej.
4. Msza Święta w miejscowym kościele w Karpaczu
5. Świątynia WANG i zwiedzanie Karpacza
6. obiad
7. Wspólna zabawa na terenie pensjonatu
8. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Poniedziałek 26.06.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Wycieczka z przewodnikiem do Pragi:
- Hradczany
- gabinet krzywych zwierciadeł i labirynt lustrzany
- przejazd kolejką-tramwajem górskim na Malą Stranę
- przejście Mostem Karola,
- Rynek Staromiejski,
- Plac św. Wacława.
4. Obiadokolacja
5. Msza św.
6. Wspólne gry i zabawy.
7. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Wtorek 27.06.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Wyjście w góry z przewodnikiem – Śnieżka
4. Obiadokolacja
5. Wspólne gry i zabawy.
6. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Środa 28.06.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Wycieczka z przewodnikiem do Czech - Skalne Miasto - przejażdżka łódkami po jeziorze
4. Obiadokolacja
5. Msza św.
6. Wspólne gry i zabawy.
7. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski.

Czwartek 29.06.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Wyjście w góry z przewodnikiem – Szklarska Poręba
- Wodospad Kamieńczyka,
- wejście na Szrenicę, powrót przez Halę
- Schronisko Pod Łaskim Szczytem do Szklarskiej Poręby
4. Obiadokolacja
5. Msza św.
6. Wspólne gry i zabawy.
7. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Piątek 30.07.2017
1. Pobudka, gimnastyka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Wyjście w góry – Zamek Choinik
4. Obiad
5. Zawody sportowe
6. Msza św.
7. Wspólne gry i zabawy.
8. Zakończenie dnia i wspólna modlitwa – Apel Jasnogórski

Sobota 02.07.2016
1. Pobudka, toaleta i poranna modlitwa
2. Śniadanie
3. Sprzątanie terenu pomieszczeń i przygotowanie do wyjazdu.
4. W drodze powrotnej przerwa na obiad
5. Powrót do Bydgoszczy w godzinach wieczornych.

 


 

 

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

§1.

1. Instrukcja określa zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązującej podczas wszelkich zajęć organizowanych przez kierownika i opiekunów kolonii.

§2.

2. Podczas zajęć w szczególności zabrania się:
- rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu, stogów siana itp. za wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
- chodzenia po lesie z otwartym ogniem oraz posługiwania się nim w pomieszczeniach,
- instalowania urządzeń elektrycznych oraz dokonywania napraw sieci elektrycznej lub gazowej przez osoby nieuprawnione.
3. Podczas zajęć w szczególności należy:
- zachować szczególną ostrożność i rozwagę przy używaniu ognia, stosując ogólne normy przeciwpożarowe, w tym zasady, o których mowa w niniejszej Instrukcji.
- zapoznać z zasadami ochrony przeciwpożarowej uczestników zajęć, w trakcie których używany jest ogień albo przedmioty łatwopalne.
4. Podczas stacjonarnych zajęć wielodniowych (biwaków, obozów letnich i zimowych itp.) należy ponadto:
- ustalić i podać do wiadomości uczestników sygnały i sieć alarmową, sposób zawiadamiania straży pożarnej oraz drogę i sposób ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru,
- zorganizować wystarczającą liczbę punktów przeciwpożarowych zawierających oznakowany sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, hydronetki, wiadra, łopaty, beczki z wodą, skrzynie z piaskiem, tłumnice, koce gaśnicze itp.),
- zminimalizować zagrożenie pożarowe, poprzez zabezpieczenie potencjalnych jego źródeł (np. zabezpieczenie kominów kuchni i pieców przed wylatywaniem z nich iskier).

§3.

1. Przy wyborze miejsca na ognisko, oprócz zasady o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej Instrukcji, należy brać pod uwagę kierunek wiejącego wiatru oraz inne warunki atmosferyczne.
2. Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki, trawy itp., tak aby ogień rozpalać na piasku.
3. W pobliżu ogniska należy zgromadzić sprzęt do gaszenia ognia.
4. Przed rozpoczęciem ogniska należy wyznaczyć osobę, która będzie stale nad nim czuwała, zwracając uwagę np. na kierunek wznoszenia się iskier oraz zabezpieczy teren po zakończeniu ogniska, tzn.:
- ogień zgasi wodą,
- popiół przysypie ziemią,
- przywróci terenowi pierwotny wygląd, chyba że jest to stałe miejsce na ognisko.

§4.

1. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia instruktora lub innej osoby wchodzącej w skład kadry zajęć o zauważonym pożarze lub jego potencjalnym źródle.

§5.

1. W wypadku powstania pożaru należy:
- zachować spokój i przeciwdziałać panice,
- natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy posiadanego sprzętu oraz zawiadomić straż pożarną,
- zapewnić bezpieczną ewakuację uczestników zajęć, jeżeli nie mogą oni wspierać akcji gaśniczej.
2. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce należy podporządkować się poleceniom kierującego akcją gaśniczą i ściśle z nim współpracować.
3. Po zakończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy należy niezwłocznie przygotować do ponownego użycia.

§6.

Zasady ochrony przeciwpożarowej obozów i innych wielodniowych zajęć stacjonarnych organizator, tych zajęć powinien uzgodnić ze strażą pożarną i władzami leśnymi.

§7.

Jeżeli czas trwania zajęć stacjonarnych przekracza 14 dni do kompetencji organizatora, kierownika tych zajęć pozostawia się przeprowadzenie jednego próbnego alarmu przeciwpożarowego na początku tych zajęć.
1. Niniejsza Instrukcja może być na bieżąco uzupełniana przez instruktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników.
2. Z zasadami wynikającymi z niniejszej Instrukcji należy każdorazowo zapoznawać uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem, uwzględniając również ewentualne uzupełnienia, o których mowa w ust. 1.
3. TELEFONY ALARMOWE
112-NR ALARMOWY,
998-SRTAŻ POŻARNA, 999-POGOTOWIE RAT., 997-POLICJA

 


 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

§1.

1. Instrukcja określa zasady poruszania się po drogach podczas wszelkich zajęć organizowanych przez kierownika i opiekunów kolonii.

§2.

Uczestnicy zajęć poruszając się w zwartym szyku stosować powinni następujące zasady:
- rodzaj szyku ustala opiekun lub inna osoba prowadząca zajęcia i podaje do wiadomości wszystkich uczestników zajęć,
- na czele - za opiekunem prowadzącym - znajdują się najmłodsi i najsłabsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, zaś szyk zamykają najstarsi uczestnicy i w miarę możliwości drugi opiekun lub inna osoba pełnoletnia.

§3.

Podczas poruszania się po drodze uczestnicy zajęć mogą poruszać się:
- w zwartym szyku - kolumnie,
- małymi grupami lub pojedynczo, przy czym nie dotyczy to poruszania się po drodze uczestników do 10 roku życia włącznie.

§4.

1. Podczas poruszania się kolumny po drodze należy stosować następujące zasady, z zastrzeżeniem ust. 2:
- kolumna porusza się prawą stroną drogi, jak najbliżej jej prawej krawędzi, przy czym kolumna nie może zajmować więcej niż połowy szerokości jezdni, zaś liczba uczestników idących obok siebie nie może być większa niż cztery, poruszanie się kolumny po drodze publicznej w warunkach niedostatecznej widoczności, takich jak noc, mgła czy ulewny deszcz jest zabronione, pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony są zobowiązani nieść chorągiewki, przy czym pierwszy w kolorze białym, zaś ostatni w kolorze żółtym,
- kolumna może poruszać się chodnikiem nie stwarzając zagrożenia dla pozostałych uczestników.
- jeżeli długość kolumny przekracza 20 metrów maszerujący z lewej strony są obowiązani nieść dodatkowe chorągiewki w kolorze białym rozmieszczone minimum co 10 metrów,
10
- w czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na pojazdy poruszające się po drodze.
2. W miarę możliwości należy unikać poruszania się po jezdni kolumny złożonej z osób do lat 10.
W razie konieczności kolumna taka może poruszać się po jezdni wyłącznie w warunkach dobrej widoczności, pod nadzorem instruktora lub innej osoby pełnoletniej, przy czym kolumna taka:
- powinna poruszać się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni,
- powinna ustępować nadjeżdżającym pojazdom.

§5.

Jeżeli nie ma chodnika lub specjalnej drogi dla pieszych, a uczestnicy maszerują małymi grupami lub pojedynczo, należy poruszać się lewą stroną drogi, jak najbliżej jej lewej krawędzi jeden za drugim albo - przy dobrej widoczności - parami.

§6.

Nie wolno odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, a po powrocie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego.

§7.

Podczas zajęć jeden opiekun (instruktor lub inna osoba pełnoletnia) powinien przypadać na 15 uczestników, zaś w przypadku turystyki kwalifikowanej np. górskiej na 10 uczestników.

§8.

1. Niniejsza Instrukcja może być na bieżąco uzupełniana przez instruktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników.
2. Z zasadami wynikającymi z niniejszej Instrukcji należy każdorazowo zapoznać uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem, uwzględniając również ewentualne uzupełnienia, o których mowa w ust. l.

 


 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA LATEM W GÓRACH


1. Wychodząc w góry należy znać cel wycieczki i planowaną trasę oraz prognozę pogody.
2. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego poruszamy się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych. Obowiązuje zakaz poruszania się poza szlakami. Poruszamy się zawsze w towarzystwie przewodnika tatrzańskiego.
3. Należy posiadać telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym służb ratowniczych na danym terenie. W przypadku Tatr Polskich jest to TOPR (nr 601 100 300).
4. W przypadku burzy należy zrezygnować z wycieczki lub zawrócić ze szlaku – decyduje przewodnik górski. Gdy burza zastanie nas na szlaku, należy m.in. unikać cieków wodnych, metalowych i stalowych urządzeń, pojedynczych drzew, eskponowanych miejsc.
5. Zabieramy niezbędna odzież chroniąca przed złą pogoda i zimnem oraz mocne, buty na profilowanej podeszwie.
6. Informujemy wychowawcę lub przewodnika o niewłaściwym tempie chodzenia po górach.
7. Nie zbaczamy ze znakowanego szlaku – jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na pokonanie trasy.
8. Nie odchodzimy od grupy o wszelkich trudnościach, niebezpieczeństwie i chęci oddalenia się od grupy bezwzględnie informujemy wychowawców.
9. Korzystamy zgodnie z instrukcją z kolejek górskich, zachowując szczególną ostrożność. Wsiadamy i wysiadamy z kolejki dopiero po przyzwoleniu wychowawcy i zatrzymaniu kolejki.
10. Wędrujemy po górach pod opieką przewodnika górskiego oraz wychowawców, którzy idą na końcu grupy.
11. Nie strącamy kamieni, gdyż narażamy innych turystów na poważne niebezpieczeństwo. Miejsce zagrożone przez spadające kamienie przechodź szybko i uważnie.
12. Szanujemy przyrodę, nie hałasujemy. Dbamy o czystość i porządek w górach. Zabieramy śmieci ze sobą.
13. Jeżeli zdarzy się wypadek – przede wszystkim zachowujemy spokój. Poszkodowanego układamy w bezpiecznej pozycji, w widocznym miejscu i pod opieka. Przyjętym w górach sygnałem (dowolny sygnał optyczny lub akustyczny powtórzony 6 razy na minutę, po czym minuta przerwy) wezwij pomoc GOPR lub TOPR.

NUMERY ALARMOWE GOPR:
985 (ze wszystkich telefonów)
601 100 300 (telefony komórkowe)

Punkty ratunkowe Karkonoskiej Grupy GOPR:

Stacja Centralna Grupy (całoroczna, całodobowa)
tel. alarmowy 601 100 300 oraz 985
tel/fax 75 75 247 34
ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra

Stacja ratunkowa "Bacówka" (całoroczna)
Karpacz, dolna stacja wyciągu krzesełkowego na Kopę
tel. 75 761 65 33

Stacja ratunkowa "Marysieńka" (całoroczna)
Szklarska Poręba
tel. 75 717 33 93

 


 

 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i załącznikami:

 


Wychowawcy:
Pani Kamila Mrotek
tel. 606 815 298
Pani Iwona Klechammer

Ks. Robert Szczepański
tel. 692 987 538
Pan Adam Lyczmański

pan Waldemar Ciołek

Kierownik:
Ks. Bartosz Wojtaszek
tel. 534 095 899

 

Copyright 2013 © trojca.info